Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Warszawa dba o czyste powietrze

Warszawa dba o czyste powietrze

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie dotyczące finansowania projektów w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Warszawy. 16 mld zł pomoże stolicy w walce o czyste powietrze.

 

 

– Dzięki „Planowi gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”, nasze miasto zyskuje skuteczne narzędzie w walce o redukcję emisji dwutlenku węgla, wzrostu efektywności w zużyciu energii oraz poprawę jakości powietrza. A podpisane dzisiaj zarządzenie oznacza, że w ekologiczną Warszawę z czystszym powietrzem zainwestowanych zostanie w najbliższych latach 16 mld zł – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Podpisanie zarządzenia dotyczącego programu inwestycyjnego do Planu gospodarki niskoemisyjnej otwiera drogę do finansowania projektów związanych z gospodarką niskoemisyjną, takich jak projekty i inwestycje zwiększające efektywność energetyczną, termomodernizację budynków, modernizację źródeł ciepła i sieci dystrybucji energii oraz instalację odnawialnych źródeł energii. W Programie znajduje się blisko 1000 projektów inwestycyjnych, z których ponad 700 będzie zrealizowanych przez m.st. Warszawę. Pozostałe to inwestycje m.in. uczelni wyższych, spółdzielni mieszkaniowych oraz firm energetycznych działających na terenie stolicy.

Wśród planowanych inwestycji są np. przebudowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem energooszczędnych technologii (m.in. ul. Marymoncka, Miodowa, Żelazna, Zieleniecka) o łącznej wartości 10 mln zł, czy doprowadzenie ciepła sieciowego w budynkach komunalnych na Pradze-Południe, -Północ oraz Targówku o wartości 84 mln zł. Najwięcej środków z programu inwestycyjnego przeznaczona zostanie na inwestycje w transport publiczny, jak rozbudowa II linii metra - 6,5 mld zł, rozbudowa tras rowerowych (m.in. wzdłuż ul. Jagiellońskiej, Grójeckiej, Marsa, Puławskiej, kładka pieszo-rowerowa nad Wisłą, czy na Moście Łazienkowskim) – 151 mln zł, budowa parkingów P+R (np. Młociny) – 11,5 mln zł, rozbudowa sieci tramwajowej (m.in. na Tarchomin, Wilanów, Gocław) oraz zakup taboru – blisko 2 mld zł.

Więcej „czystych” dni w roku
Warszawa, pod względem jakości powietrza, zakwalifikowana jest do klasy C, wg Rocznej oceny jakości powietrza za 2015 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Oznacza to, że zdarzają się dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego substancji niebezpiecznych dla zdrowia, jak pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM 2,5, dwutlenku azotu czy benzo(a)pirenu.

Jednak ciągłość działań podejmowanych przez miasto, mających na celu poprawę jakości powietrza, przynosi pozytywne efekty i liczba czystych dni, w których dochodzi do przekroczenia stężeń jest coraz mniejsza. Na przykład stacja kontrolna w al. Niepodległości wskazuje, że liczba dni w roku, w których występuje przekroczenie stężeń spadła o 70, z 151 dni w 2010 r. do 80 w 2015 r. Zauważalny jest także trend spadkowy stężeń poszczególnych substancji notowanych na stacjach pomiarowych w Warszawie. Pierwszy raz od rozpoczęcia pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 (2010 r.) na żadnej stacji pomiarowej w Warszawie nie zanotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego tej substancji.

Dzięki modernizacji systemów energetycznych m.st. Warszawy, a zwłaszcza instalacji zaawansowanych systemów filtrów i oczyszczania spalin oraz poprawy jakości paliw stosowanych do produkcji energii, zmniejszyła się także wartość emisji dwutlenku azotu oraz pyłu zawieszonego PM10.

Warszawa działa Energia
Jednym z ważniejszych obszarów działań podjętych w związku z ochroną jakości powietrza jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń z procesów spalania. Stopniowy rozwój sieci ciepłowniczej m.st. Warszawy o średnio 12 km/rok, pozwolił na osiągniecie bardzo wysokiego poziomu pokrycia potrzeb energetycznych mieszkańców. Dzisiaj aż 80% potrzeb cieplnych pokrywa warszawska sieć ciepłownicza. Dzięki współpracy z firmą PGNiG Termika, Veolia Energia Warszawy, na mocy zawartego porozumienia, tylko w zakresie miejskiego majątku jakim są m.in. budynki komunalne m.st. Warszawa przyłączono do sieci cieplnej ponad 130 budynków - niemal 10% całego zasobu budynków stanowiących w 100% własność miasta. Dzięki temu działaniu ponad 3 tys. rodzin uzyskało dostęp do centralnego ogrzewania w miejsce indywidualnych systemów grzewczych. Tylko w ciągu najbliższych lat planowane jest podłączenie do sieci cieplnej kolejnych 5 tys. mieszkań w 222 budynkach. Równolegle realizowane były projekty dotyczące podmiotów spoza sektora publicznego, w tym indywidualnych domów, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

Miasto dofinansowuje też mieszkańcom likwidację indywidualnych źródeł energetycznych opalanych węglem m.in. poprzez montaż instalacji solarnych i pomp ciepła. Dotację na instalacje odnawialnych źródeł energii cieszą się coraz większą popularnością.

W dalszym ciągu Warszawa dotować będzie inwestycje związane z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, w szczególności takich jak kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Dotacje będą mogły otrzymać zarówno osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, jak i przedsiębiorcy. Od grudnia 2006 r. Warszawa dofinansowała już 395 inwestycji związanych z OZE na łączną kwotę blisko 4,47 mln zł.

Transport publiczny
Aby zmniejszyć emisję substancji niebezpiecznych dla zdrowia, na którą główny wpływ ma transport, miasto prowadzi szereg działań systemowych i inwestycyjnych. Rozwój systemu transportu publicznego, przede wszystkim opartego o transport niskoemisyjny w tym głównie szynowy, jest priorytetem inwestycyjnym władz m.st. Warszawy. Wskazują na to nie tylko kwoty zainwestowanych środków (niemal 10 mld złotych w latach 2007-2014), ale również realna poprawa komfortu podróżowania po stolicy. Działania promujące poruszanie się komunikacją zbiorową, powiązane z atrakcyjną cenowo taryfą biletową obejmującą obecnie 30 gmin otaczających Warszawę, przyniosły w ostatnim okresie wzrost pasażerów o 20% i spadek samochodów wjeżdżających do centrum o 10%. Jednocześnie cały czas modernizowany jest tabor autobusowy – coraz więcej pojazdów spełnia najwyższe normy emisji spalin. Dzięki zakupom nowoczesnego taboru większość stołecznych autobusów to pojazdy spełniające rygorystyczne normy Euro4 i wyższe.

Warszawa, jako jedno z 26 miast na świecie i jedyne z regionu Europy Środkowej, stała się sygnatariuszem Deklaracji Niskoemisyjnych Autobusów w ramach organizacji C40. Obok Kopenhagi, Amsterdamu, Berlina, Londynu, Oslo i Los Angeles, Warszawa nie tylko przyjęła na siebie deklarację dotyczącą stopniowego zastępowania autobusów zasilanych olejem napędowym, ale rozpoczęła w tej mierze konkretne działania. Tylko w tym roku na warszawskie ulice wyjechało 45 niskoemisyjnych autobusów (elektryczne i zasilane gazem LNG), a w ciągu najbliższych kilku lat pojawi się ich co najmniej 130. Już dziś pasażerowie podróżują też nowymi autobusami spełniającymi najwyższą normę EURO 6 i dodatkowo wyposażonymi w system paneli słonecznych, który umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa w ruchu miejskim oraz ograniczenie emisji spalin do atmosfery.

Niezwykle istotnym elementem budowania spójnego i zintegrowanego systemu transportu publicznego było rozpoczęcie tworzenia systemu parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź”. Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, w którym system P+R funkcjonuje na dużą skalę. Łącznie składa się on z 13 parkingów oferujących 4 tys. miejsc parkingowych. Dzięki porozumieniu z 39 gminami metropolii warszawskiej system parkingów P+R będzie w najbliższych latach rozwijany w skali całej metropolii i docelowo ma obejmować ponad 40 tego typu obiektów zlokalizowanych w kluczowych węzłach komunikacyjnych. Wspomniane powyżej porozumienie jest pierwszą tego typu inicjatywą tworzącą realne działania w zakresie rozwoju metropolii warszawskiej od czasów transformacji.

Jedną z ważniejszych decyzji dotyczących promocji transportu publicznego było również uprzywilejowanie autobusów i tramwajów poprzez wydzielanie buspasów i trambuspasów, których obecnie mamy w Warszawie 42,5 km. Z racji na ich lokalizację w strefie centralnej miasta, mają one nie tylko pozytywny wpływ na system transportu publicznego, ale również wpływają na ograniczenie ruchu samochodów osobowych szczególnie w centrum miasta.

Kolejnym niezwykle istotnym elementem polityki miasta w zakresie jakości powietrza jest promowanie ruchu rowerowego. Na zmianę nawyków komunikacyjnych mieszkańców Warszawy w zakresie poruszania się po mieście ogromny wpływ miało uruchomienie w 2012 r. pierwszych samoobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich Veturilo. Dzięki rosnącej ilości nowych tras rowerowych, rozszerzaniu infrastruktury parkingów i stojaków rowerowych, rośnie liczba mieszkańców korzystających z roweru w codziennych podróżach. Tylko w ostatnim roku zrealizowano prawie 60 km tras rowerowych, łącznie do końca 2016 będzie ich już 550 km.

W okresie od wiosny do jesieni, co najmniej raz w miesiącu Zarząd Oczyszczania Miasta przeprowadza mechaniczne zmywanie ulic. Również Dzielnice w miarę możliwości finansowych prowadzą mechaniczne zmywanie zarządzanych przez siebie dróg.

Na obszarze m.st. Warszawy od kilku lat obowiązują ograniczenia tonażowe dla pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 5 i 10 ton. Wjazd wymaga uzyskania każdorazowo identyfikatora. Obowiązuje również zakaz ruchu tranzytowego przez Warszawę. Pojazdy o masie całkowitej powyżej 16 t nie mogą poruszać się po mieście w godzinach 7 -10 oraz 16 - 20.

Zieleń
Wszystkie tereny zieleni, wraz z lasami, stanowią ok. 40 proc. powierzchni Warszawy (są to parki i ogrody, zieleń osiedlowa, przyuliczna i cmentarna, obszary otwarte, lasy i inne). W granicach miasta jest 27 kompleksów lasów miejskich, z których 15 zarządzanych jest przez samorząd warszawski, 85 parków oraz dziesiątki zieleńców. Są to zielone płuca miasta, które na co dzień filtrują nam powietrze.

Wśród działań miasta ważnym zadaniem jest zwiększenie udziału zieleni w Warszawie. W latach 2007-2015 nasadzono ponad 245 tys. drzew i 800 tys. krzewów. W tym czasie powstało też 11 nowych parków, m.in. Dygata na Mokotowie, Fort Bema na Bemowie, Hassów w Ursusie, Kotańskiego we Włochach, czy Polińskiego na Pradze-Południe, a w najbliższych latach miasto planuje utworzyć kolejne parki, np. „Służewiecki” czy „Zachodni” przy ul. Gierdziejewskiego. Nakłady na obszary zieleni i ochronę przyrody tylko w latach 2013-2014 wyniosły 200 mln zł.

Realizowane są także programy edukacji ekologicznej, m.in. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (programy dla seniorów, dzieci i młodzieży, czy dla dociekliwych), Ośrodku Rehabilitacji Ptaków „Ptasi Azyl” oraz Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Marysinie Wawerskim. Stolica organizuje także Warszawskie Dni Recyklingu, w trakcie których wymienia sadzonki roślin na papier, plastik czy energoodpady. Dzięki tej akcji do mieszkańców trafiło już 100 tys. sadzonek drzew, krzewów, bylin i ziół.

Inne działania
Miasto prowadzi wiele prac związanych z utrzymaniem i rozwojem obszarów zieleni. Dokonywane są liczne nasadzenia w parkach i wzdłuż szlaków komunikacyjnych. W celu podnoszenia świadomości mieszkańców prowadzone są liczne akcje edukacyjne oraz propagujące zachowania proekologiczne: m.in. oszczędzanie energii (kampania Warszawa Unplugged), poruszanie się rowerem i komunikacją zbiorową.

Prowadzone są również działania doraźne. Straż Miejska, m.in. w celu ograniczenia emisji pyłów, przeprowadziła liczne kontrole związane z nieprzestrzeganiem zakazu spalania odpadów, w tym plastików, co jest jednym ze źródeł zanieczyszczenia powietrza w stolicy. W 2015 r. straż przeprowadziła 1757 interwencji w związku ze spalaniem odpadów, w pierwszym kwartale 2016 r. było ich już 920. Kontrole, oprócz wystawiania pouczeń bądź mandatów, mają również uświadomić mieszkańcom, że jakość powietrza w Warszawie zależy od ich postępowania. Straż miejska prowadzi także kontrole w związku z zanieczyszczeniem dróg przez pojazdy opuszczające teren budowy oraz pod kątem utrzymania czystości w rejonie budowy.

Działania interwencyjne na rzecz poprawy jakości powietrza realizowane są we współpracy z Politechniką w oparciu o WIP – Warszawski Indeks Powietrza. W ramach tego wskaźnika prowadzona będzie kontrola przekroczeń stężeń szkodliwych substancji na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ramach tych działań przewidziano m.in. doraźne sprzątanie ulic na mokro (ograniczające wzbijanie pyłów), a także działania promujące korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej.

Ponadto Komitet Sterujący Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF uchwalą Nr 13 z 23 marca 2016 roku przyjął stanowisko w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Mazowieckiego o podjęcie prac nad projektem uchwały, wprowadzającej ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Fot. F. Kwiatkowski


Komentarze

Podobne informacje

Polacy wierzą w mity dotyczące pszczół i twierdzące, że masowo wymierają. Tymczasem od dwóch dekad tych owadów stale przybywa

Polacy wierzą w mity dotyczące pszczół i twierdzące, że masowo wymierają. Tymczasem od dwóch dekad tych owadów stale przybywa

2017-05-20 18:03:00

71 proc. Polaków jest przekonanych, że pszczoły masowo wymierają i jest ich zbyt mało. Tymczasem od lat 90. stale przybywa rodzin pszczelich. Obecnie w naszym kraju żyje ponad 60 miliardów pszczół, co daje 1,5 mln rodzin pszczelich, w których mieszka obecnie około 60 mld owadów.


Pospolita, ale bardzo wartościowa roślina

Pospolita, ale bardzo wartościowa roślina

2017-05-15 08:36:04

Wprawdzie mniszek lekarski nie jest typową leśną rośliną, to trudno wyobrazić sobie wiosenny krajobraz bez tych dużych, żółtych kwiatów, które już wkrótce zamieniają się w dmuchawce.


Nie przygarniaj młodych zwierząt!

Nie przygarniaj młodych zwierząt!

2017-04-26 12:43:40

Wiosna to czas, kiedy w lesie pojawiają się młode zwierzęta. Niestety, często są zabierane przez ludzi ze swojego naturalnego środowiska. Bogumiła Grabowska w tekście „Nie zabieraj mnie” wyjaśnia, dlaczego nie wolno ich przygarniać.


[VIDEO] Jak rezolutny szpak wabi partnerkę na trawkę!

[VIDEO] Jak rezolutny szpak wabi partnerkę na trawkę!

2017-04-19 22:46:22

Szpaki to przepiękne ptaki. Zawsze eleganckie w błyszczących czarnych wdziankach, przyozdobionych perełkami. Ich żółte, długie dzioby są szpaczą wizytówką. Mało kto ma możliwość zobaczenia, jak się zachowują, kiedy są same. A jest na co popatrzeć.


[VIDEO] Katowice walczą ze smogiem!

[VIDEO] Katowice walczą ze smogiem!

2017-04-10 08:56:10

Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw


Wiosna to czas na porządki w organizmie!

Wiosna to czas na porządki w organizmie!

2017-04-06 12:55:00

Na wiosnę robimy porządki w mieszkaniach, ale to też dobry moment aby zrobić porządek w swoim ciele – zatroszczyć się o przesuszoną skórę i włosy.


Województwo Podkarpackie: Własny prąd napędza ujęcie wody w Sieniawie

Województwo Podkarpackie: Własny prąd napędza ujęcie wody w Sieniawie

2017-04-06 11:22:18

W Zakładzie Uzdatniania wody w Sieniawie, w województwie podkarpackim, działa mała elektrownia wodna.  Została ona oddana do użytku po pracach modernizacyjnych w styczniu 2015 roku. Inwestycja zlokalizowana jest w korpusie zapory wodnej przy  Zakładzie Uzdatniania Wody w Sieniawie. MEW Sieniawa  wykorzystuje energię potencjalną spiętrzonej wody  do produkcji energii elektrycznej.


Sprzątnęli po huraganie, zaczynają sadzić las

Sprzątnęli po huraganie, zaczynają sadzić las

2017-03-29 14:04:21

Przez dziewięć miesięcy leśnicy z Nadleśnictwa Kozienice (RDLP w Radomiu) usuwali połamane przez ubiegłoroczny huragan drzewa. W końcu na zniszczonym terenie zaczynają sadzić drzewa.


Śnieżyca rozkwitła na dobre

Śnieżyca rozkwitła na dobre

2017-03-23 23:11:50

Chwilowe ochłodzenie wydłużyło okres kwitnienia śnieżycy wiosennej. Warto się spieszyć, gdyż kwitnie ona wyłącznie przez trzy tygodnie w roku. Na terenie poznańskiej dyrekcji LP można ją podziwiać w Rezerwacie Śnieżycowy Jar.


[VIDEO] Sadzonki już ruszają do lasu

[VIDEO] Sadzonki już ruszają do lasu

2017-03-20 08:51:54

Pierwsze, wiosenne promienie słońca dla leśniczego-szkółkarza są znakiem, że czas sadzić drzewa. Wiele osób sądzi, iż leśniczy, aby wyhodować np. dąb, chodzi po lesie sadząc żołędzie, to rzeczywistość wygląda inaczej.